Политика за поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Събираме и обработваме Ваши лични данни във връзка с използването на нашия сайт blackseacatch.bg, услугите, които предлагаме и организираме за Вас, както и договорите, които сключвате с нас като потребител на сайта, на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR).
“ЧЕРНОМОРСКИ УЛОВ“ ООД е Aдминистратор на лични данни по смисъла на чл. 4, параграф 7 от Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR).
Като администратор на лични данни, “ЧЕРНОМОРСКИ УЛОВ“ ООД има задължение да Ви информира относно обработването на лични данни, което извършва, както и възможностите да упражните Вашите права при незаконосъобразно обработване на лични данни.

Какво представляват Вашите лични данни?

Чрез личните данни, които предоставяте, Вие можете да бъдете идентифицирани или индивидуализирани. Идентификацията може да се направи от самостоятелна получена информация или от съчетание на всяка друга информация, съхранявана и притежавана от администратора на лични данни.

Кой обработва Вашите данни?

ЧЕРНОМОРСКИ УЛОВ ООД е Администратор на лични данни, който определя по какъв начин и с каква цел обработва личните Ви данни.

Как обработваме личните Ви данни?

Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.4.2016, Администраторът е задължен да:

  • пази и актуализира личните Ви данни;
  • регламентирано и сигурно да съхранява и унищожава тези данни;
  • не събира или не съхранява ненужни лични данни;
  • защитава по подходящ начин загубата на данни, злоупотребата с тях и/или нерегламентиран достъп, за което осигурява подходящи технически мерки за защитата на личните данни.

Администраторът има право да използва личните Ви данни за сключване на договор с дружеството, както и за следните цели:

  • създаване и администриране на потребителски профил и предоставяне на пълна функционалност при използването на онлайн магазина;
  • счетоводни цели;
  • статистически цели;
  • защита на информационната сигурност;
  • изпращане на имейл с информационен бюлетин и/или специални търговски предложения (намаления, акции и други подобни активности), доколкото е изразено предварително съгласие за това;
  • изпращане на рекламни материали и/или мостри на продукти, доколкото е изразено предварително съгласие за това;

Какво е правното основание за обработката на личните Ви данни от Администратора?

Администраторът обработва личните ви данни, благодарение на изразеното от Вас съгласие като субект на данните, с цел да получите информация за продуктите услугите, промоциите, новините, събитията и дейностите, които предлагаме.

Споделяне на лични данни.

Администраторът ще третира личните Ви данни строго поверително, съхранявайки ги в предвидените за тази цел регистри. Възможно е Вашите лични данни да бъдат обработвани в случаи, в които държавен или общински орган изисква нашето сътрудничество във връзка с различни официални производства.

Срок на съхранение на личните Ви данни и информация

Администраторът съхранява Вашите лични данни за времето на съществуването на потребителския Ви профила в онлайн магазина или извършване на поръчката „като гост“. Администраторът съхранява Вашите лични данни, предоставени във връзка с направени онлайн поръчки, за срок от 5 години за целите на защита на правните интереси на Администратора при съдебни или административни спорове с потребители на онлайн магазина, като счетоводните документи се съхраняват за съответния законоустановен срок.
Вие контролирате личните си данни в профила си и можете лесно да ги редактирате, променяте или изтривате. Можете да поискате прекратяването на вашия профил в нашия уеб магазин по всяко време.

Правата Ви и личните Ви данни.

По отношение на личните Ви данни, в случай че не попадате в някои от изключенията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.4.2016, имате следните права:
Право на информация и право да получите копие от личните Ви данни, които Администраторът съхранява за Вас;
Право да поискате Администраторът да коригира всякакви лични данни, касаещи Вас, които са неверни или не са актуални;
Право да поискате Вашите лични данни да бъдат изтрити („правото да бъдеш забравен”), ако за Администраторът не съществува необходимост от обработването и съхраняването на личните Ви данни;
Правото да оттеглите Вашето съгласие за обработка по всяко време;
Право да поискате от Администратора да предостави личните Ви данни и, когато е възможно, да предаде тези данни директно на друг администратор на данни (известен като “право на преносимост на данни”) (където е приложимо);
Правото, когато има спор във връзка с точността или обработката на Вашите лични данни, да поискате от Администратора ограничение за последваща обработка;
Правото на възражение по отношение на обработването на личните данни от Администратора;
Право да подадете жалба до Комисия за защита на личните данни;

Бъдеща употреба на личните данни.

Ако се наложи да използваме вашите лични данни за нова цел, която не е обхваната от настоящия регламент за защита на данните, ние ще ви предоставим ново известие, налагащо тази нова употреба, преди да започне обработката и ще посочим съответните цели и основания за обработка. Където и когато е необходимо, ще поискаме вашето предварително съгласие за новата обработка. Промените могат да Ви бъдат съобщени и при посещение на нашия уебсайт.

Надзорен орган

Всички субекти на данни имат право да подадат жалба пред Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) на Република България във връзка с обработването на личните им данни. Контакти на комисията и информация за процедурата могат да бъдат намерени на https://www.cpdp.bg/. Горепосоченият български орган действа в качеството си на водещ надзорен орган.