Общи условия на игрите

Раздел I. ОРГАНИЗАТОР, ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА, ТЕРИТОРИЯ И 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРИТЕ, ПРАВО НА УЧАСТИЕ

 1. ОРГАНИЗАТОР И АДМИНИСТРАТОР НА ИГРИТЕ: Игрите наричани по-долу „Игрите”, се организират и провеждат от фирма “Черноморски Улов” ООД, град София, ул. “Княз Борис I” № 34, наричана по-долу „Организатор”
 2. Участниците в Игрите са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Официални правила на Игрите (наричани по-долу „Официални правила”).
 3. Организаторът на Игрите си запазва правото по всяко време да допълва или променя Официалните правила, като промените влизат в сила само след оповестяването им.
 4. С участието си в Игрите участникът заявява, че е запознат с правилата на тези Игри и се съгласява да ги спазва.
 5. Продължителността на Игрите е описана във всяка отделна активация и може да бъде с различен период на провеждане, с опция за удължаване. Наградите се теглят на случаен принцип, а печелившите се обявяват публично в коментар и/или стори в социалната мрежа на провеждане на конкретната игра до края на работния ден спрямо зададения краен срок. Участието в Игрите не е обвързано с покупка на продукт, предлаган от Организатора.
 6. Игрите се организират и провеждат само на територията на Република България.

 

Раздел II. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

 1. В началото на всяка Игра наградите биват обявявани изрично в описанието на публикацията.

 

Раздел III. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА И ПЕЧЕЛЕНЕ НА НАГРАДИТЕ

 1. За да се включи в дадена Игра, потребителят трябва да изпълни условията, описани изрично в описанието на публикацията.
 2. Всеки участник в дадена Игра има шанс да спечели само една награда за периода  на провеждането й.
 3. Тегленето на наградите се извършва на случаен принцип, а печелившите се обявяват в коментар и/или стори в социалната мрежа на провеждане.
 4. Печелившите се обявяват публично в коментар и/или стори в страницата на Организатора.
 5. Организаторите имат право да изискват личните данни на победителите – име и адрес за получаване на наградата, и за публично обявяване на печелившите. Организаторите на Играта имат правото да поискат документ за самоличност при предоставяне на наградата. При отказ от страна на печелившия да потвърди самоличността си, той автоматично губи право върху наградата, а наградата не се присъжда. Участниците в Игрите са предварително запознати с условията и дават съгласието си да покрият всички данъчни задължения, произлизащи от наградата.

 

Раздел IV. МЕХАНИЗЪМ ПО ПРЕДЯВЯВАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

 1. Спечелилите наградите ще бъдат обявявани според описаното в т. 12 от раздел III на настоящите ПРАВИЛА.
 2. Печелившите се обявяват публично в коментар и/или стори в страницата на Организатора.
 3. В случай, че не е описано друго в правилата на конкретната игра, в срок до 7 работни дни след обявяването на победителите в страницата на провеждане, печелившите трябва да предоставят име, фамилия, адрес и телефон за контакт посредством лично съобщение. Ако в посочения срок, печеливш участник не подаде нужните данни за получаване на наградата, то той загубва правото си да получи наградата.
 4. В случай на невъзможност от страна на Организатора да предостави описаните награди по причини извън неговия обхват или възможности, Организаторът си запазва правото да награди печелившите с награда на сходна на обявената или по-висока стойност.

 

Раздел V. ДРУГИ

 1. Включвайки се в Игрите, участниците автоматично дават съгласието си и предоставят доброволно личните си данни (имена, телефон, адрес, e-mail или други) за цели, свързани с Игрите, обявяване на печелившите, разпространението на наградите, както и последващи информационни кампании за актуални или предстоящи промоции, инициативи и други съобщения в полза на потребителя.
 2. Организаторът има неотменимото право да прекратява Игрите по всяко време, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства, като в тези случаи не се дължи компенсация на участниците.
 3. Организаторът на Игрите не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции при изтичането на срока на Игрите или по други подобни поводи.
 4. Организаторът не носи отговорност за кандидатури за участие, които са се забавили, били са невъзможни или неуспешни в резултат на технически проблеми с комуникационните системи.
 5. Игрите по никакъв начин не са спонсорирани от, администрирани или свързани със социалната мрежа на провеждане.
 6. Участниците и победителите се съгласяват, че Организаторът може да ги включва в публични изяви и други промоции без допълнителна компенсация или възнаграждение. Подобни публични изяви могат да включват имената, профилните снимки, други изображения или сходни материали на участниците, публикувани или разпространени в медиите и публичното пространство.
 7. Организаторът не носи отговорност за прекратяване на Игрите или за недоставени награди поради форсмажорни обстоятелства.
 8. Участници, които не отговарят на условията, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление. Организаторът си запазва правото да премахва от социалните си мрежи всякакво съдържание, което смята за неподходящо и неуместно. В тези случаи решението на Организатора ще бъде окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане.
 9. Участници, които използват фалшива онлайн идентичност, създават или са създали фалшиви профили в социалните мрежи с цел повече участия в промоцията или нарушаване на механизма на Игрите, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай че са се класирали за такава.

Всеки потенциално възникнал спор между Организатора и участниците в Игрите се решава по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава спорът се решава от компетентните органи в България.